اندازه گيری هدايت الكتريكی

Conductivity miter

هدایت الکتریکی معیاری از توان مایع برای هدایت جریان الکتریکی است که این امر توسط یون های موجود در مایع انجام می شود و می توان این معیار را توسط سنسور هدایت الکتریکی اندازه گیری نمود. هدایت الکتریکی برحسب micromho/cm و یا millimho/cm می باشد و در کاتالوگ های سنسور ها با مقیاس microsiemens/cm و یا millisiemens/cm بیان می شود.