انواع لامپ های LED

لامپ هايLEDدر واقع مجموعه اي از يك يا چندLED مي باشند كه براي به دست آودن شدت نور و رنگ مورد نياز با يكديگر در يك مجموعه قرار داده مي شوند و به منظور تامين روشنايي و يا تزئينات مورد استفاده قرار مي گيرند.مشخصات منحصر به فردLEDباعث شده است كه لامپ هايLED به سرعت جايگزين ساير منابع تامين روشنايي گردند و از مصاديق بارز آن مي توان به چراغ ها و علائم راهنمايي ساخته شده باLEDاشاره كرد كه در حال حاضر در كشور ما در مقياس گسترده اي به كار گرفته شده اند و جايگزين نمونه هاي قديمي شده اند. در خط توليد لامپ هايLED،شركت پارس الكترونيك با تكيه بر نيروهاي آموزش ديده و استفاده از قطعات مرغوب انواع لامپ هايLEDوSMD را ساخته و ارائه مي نمايد.