راه اندازی واحدهای صنعتی

فعالیت های این مجموعه با استفاده از نیروهای با تجربه و آموزش دیده ، همکاری شرکت های معتبر بین المللی و همچنین رعایت دستورالعملها و استانداردهای بین المللی و نفت بشرح ذیل است :

  • عمليات پیش راه اندازی
  • کالیبره و لوپ چک تجهیزات ابزار دقیق
  • بازسازی واحدهای مختلف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی
  • خدمات مهندسی کارگاهی از قبیل تهیه فاینال بوک و مارک آپ نقشه و نقشه های As Built
  • عمليات راه اندازی