مهندسی پايه و تفصيلی

از جمله فعالیت های واحد مهندسی پایه و تفصیلی / حضور فعال و مشاوره در زمینه بازسازی سیستم های ابزار دقیق و تهیه شرح کار برای واحدهای مختلف در صنایع نفت / گاز و پتروشیمی بوده است که در ذیل برخی از آنها آمده است :

  • طراحی و تولید مدارک مهندسی پایه و تفصیلی پروژه های صنعتی
  • مطالعات اولیه و امکان سنجی
  • مشاوره مدیریت و برنامه ریزی طرح ها
  • تهیه اسناد مناقصه و ارزیابی پیشنهادات
  • خدمات مشاوره مدیریت طرح ( MC )