PH Meter

PH یک محلول مقدار اسیدی یا بازی (آلکالین) بودن آن را نشان می‌دهد. عبارت PH مقدار غلظت یون هیدروژن را تداعی می‌کند که با عددی بین 0 تا 14 مشخص می گردد. در مقیاس PH،یک محلول بسیار اسیدی دارای مقدار پایینی در حد 0، 1 و یا 2 می‌باشد که معادل با غلظت بالای یون‌های هیدروژن می‌باشد. این در حالی است که یک محلول بسیار بازی دارای مقدار PH بسیار بالایی در حد 12، 13 و یا 14 می‌باشد که معادل با غلظت پایین یون‌های هیدروژن است. یک محلول خنثی نظیر آب دارای مقدار PH نزدیک به 7 می‌باشد.