positioner

پوزیشنر ابزار دقیقی است که از آن برای کنترل موقعیت شیر و جهت تنظیم دقیق آن نصب می‌شود. در حقیقت یک سرو مکانیزم است و از طرفی یک رله تفویت کننده نیز است که فرمان صادره از کنترل کننده را تقویت کرده و به عملگر (actuator) منتقل می‌کند.